Huis-aan-huisinzameling van restafval

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Onder restafval en andere fracties wordt verstaan: alle vaste af­valstoffen, ontstaan door de normale werking van een huishouden, die in een restaf­val/huisvuilzak kunnen geborgen worden, met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor er een andere selectieve inzamelmethode bestaat: kringloopgoederen, papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval of groenafval, snoeihout, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gemengde metalen, puin, plastic flesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en andere selec­tief ingezamelde afvalstoffen.

Voorwaarden

Het restafval en andere fracties dienen gescheiden aangeboden te worden in een restafval/huisvuilzak van 60 liter zoals deze door het lokaal bestuur tegen betaling wordt ter beschikking gesteld. De restafval/huisvuilzak dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen.

Indien de restafvalzak niet werd meegenomen, moet die nog dezelfde dag opnieuw binnen geplaatst worden.

Het gewicht van de aangeboden zak mag niet zwaarder zijn dan 15kg.

Het restafval en andere fracties dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het restafval en andere fracties.

Procedure

  • Het restafval en andere fracties wordt minstens om de twee weken huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaalwagens toegankelijke straten, wegen en pleinen.
  • Het restafval en andere fracties mogen niet worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het restafval en andere fracties.
  • Het is verboden voor de verwijdering van het restafval en andere fracties gebruik te maken van het containerpark.

Regelgeving

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen [Materialendecreet],

Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)

Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Uitzonderingen

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalzak, hoort niet huis bij het restafval.

Deel deze pagina

donderdag 22 december 2022