Horecavergunning

Geen nieuwe drankslijterijen, eethuizen, of logementenhuizen, mogen op het grondgebied van de gemeente geopend worden, tenzij de volgende voorwaarden vervuld zijn;

1.dat ten laatste acht volle dagen voor de dag der opening, van de opening aangifte wordt gedaan aan het college van burgemeester en schepenen;

2.dat de vereiste bewijsstukken worden voorgelegd door de toekomstige slijter waaruit blijkt dat hij alle voorwaarden vervult;

3.dat de instelling voldoet aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 april 1953 betreffende de drankslijterijen.

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

 • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
 • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
 • met de brandveiligheid in orde zijn
 • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

Procedure

U vraagt een horecavergunning aan via het standaard aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • uittreksel uit het strafregister (model 596.1) met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning) van: de uitbater, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde, de inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen en – als de uitbating in handen is van een vennootschap – alle medezaakvoerders

 • registratie, erkenning of toelating van FAVV

 • geldig bewijs van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing

 • brandveiligheidsattest (indien van toepassing, conform het gemeentelijk brandveiligheidsreglement)

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Regelgeving

Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 van het gemeentelijk politiereglement

Wat meebrengen

Uw aangifteformulier

Deel deze pagina

donderdag 15 september 2022