Toelating voor vaste standplaats op een openbare markt

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kunt u daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Als kandidaat-aanvrager wordt u, mits u de nodige documenten hebt, in een wachtregister geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor u als eerste in aanmerking komt, kunt u een abonnement verkrijgen. Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor u zich ook kandidaat kunt stellen.

De wekelijkse markt wordt gehouden in de Kerkstraat, elke donderdag van 8 tot 13 uur.

Voorwaarden

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

 1. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een “machtiging als werkgever”
 2. rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden aan deze laatsten toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en die houder is van de “machtiging als werkgever”. Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 1.

Procedure

Art. 7.2.14.1. - Vacature en kandidaatstelling standplaats per abonnement.

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt vrijkomt, zal deze vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren via de website bij Nieuws en door aanplakking op de daarvoor voorziene plaatsen aan Het Gemeentehuis.

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30§1, tweede lid van het koninklijk besluit van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.

De kandidaturen tot het innemen van een standplaats met abonnement moeten volgende gegevens bevatten:

 1. volledige naam en adres van de aanvrager;
 2. soort van producten die te koop worden aangeboden;
 3. kopie van de machtiging of kaart ambulante handel;
 4. ondernemingsnummers;
 5. minimum en maximum gevraagd aantal meters;
 6. soort van uitstalling (kraam of winkelwagen).

Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.

Art. 7.2.14.2. - Register van de kandidaturen.

Alle kandidaturen worden naargelang van hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.

Om de twee jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register, hun kandidaturen te bevestigen om in het register opgenomen te blijven.

Art. 7.2.14.3. - Volgorde van toekenning van de standplaatsen.

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register, rekening houdend met de maximum quota vermeld in artikel 7.2.11. van onderhavig reglement:

 1. aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken;
 2. volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën:
  1. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
  2. personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
  3. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven;
  4. de externe kandidaten (chronologische lijst). Aan een ontbrekend artikel kan door het college van burgemeester en schepenen voorrang gegeven worden;
 3. binnen elke categorie van producten vermeld in artikel 7.2.11. van onderhavig besluit volgens de gevraagde standplaats en, in voorkomend geval per specialisatie;
 4. volgens datum.

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:

 1. voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markt van de gemeente heeft (wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting.)
 2. voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

Art. 7.2.14.4. - Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen.

De toewijzing van de standplaatsen wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:

 1. bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of
 2. door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs of
 3. bij elektronische post met ontvangstbewijs

Art. 7.2.14.5. - Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement.

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement de gegevens zoals bepaald in artikel 34 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 vermeld staan.

De marktkramers die houder zijn van een abonnement zijn er toe gehouden elke wijziging schriftelijk mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen.

Het register wordt in een digitaal bestand bijgehouden.

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.

Bedrag

Het plaatsrecht bedraagt 10,50 euro per strekkende meter en per kwartaal voor een vaste plaats

Regelgeving

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Hoofdstuk 7.2. van het gemeentelijk politiereglement

Meer info

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegekend worden aan de houders van een machtiging om ambulante activiteiten als werkgever uit te oefenen of aan personen die een erkenning bezitten voor verkopen met menslievend doel.

Bovendien zal er bij de toewijzing rekening mee gehouden worden dat er maximum 2 kramen mogen geplaatst worden met volgende activiteiten:

 1. kip aan ’t spit
 2. hot dogs – hamburgers
 3. wafels
 4. vleeswaren
 5. brood en gebak
 6. bloemen en planten
 7. vis

Het college van burgemeester en schepenen kan hierop uitzonderingen toestaan.

Deel deze pagina

maandag 12 juni 2023