Huis-aan-huisinzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt huis aan huis ingezameld.

Voorwaarden

Onder groente-, fruit- en tuinafval wordt verstaan: aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van een keukenrol, kleine hoe­veelheden etensresten, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Het tuinaf­val omvat versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten van groente- en siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel, schaafkrullen en mest van kleine huisdieren, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Het Groente-, Fruit- en Tuinafval wordt hierna GFT-afval genoemd.

Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit stofzuiger, as van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, e.d. worden niet als GFT-afval beschouwd.

Procedure

Het GFT-afval wordt minstens om de twee weken opgehaald.

Het GFT-afval dient gescheiden aangeboden te worden in de door VERKO ter beschikking gestelde containers. De GFT-containers worden aangeboden aan de rand van de openbare weg met het handvat gericht naar de openbare weg. Aan het handvat dient de door de gemeente ter beschikking gestelde stic­ker bevestigd te worden, waardoor blijkt dat de retributie betaald werd. De GFT-containers worden aangeboden op een wijze dat ze geen gevaar of hinder vormen voor de ophalers, voetgangers of andere gebruikers van de openbare weg.

Het gewicht van de container mag niet groter zijn dan 70kg.

Bedrag

Aan de GFT container hecht u een sticker. Die wordt door VERKO weggenomen bij het ophalen.

U hecht een sticker van 0,75 euro per aanbieding van een rolcontainer van 120 liter. U hecht een sticker 0,25 euro per aanbieding van een rolcontainer van 40 liter.

Regelgeving

Artikel 6 van het gemeentelijk politiereglement.

Uitzonderingen

Verontreinigd GFT-afval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling.

Afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit stofzuiger, as van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, e.d. worden niet als GFT-afval beschouwd.

Meer info

De GFT-container wordt huis-aan-huis afgeleverd tegen ontvangstbewijs. Deze GFT-container blijft eigendom van VERKO en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de ophaling van het GFT-afval.

De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de GFT-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van GFT-afval.

In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe GFT-container. De kosten van herstel­ling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.

De GFT-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar zijn nieuw adres.

Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over een GFT-container dienen dit te melden aan de gemeente of VERKO en kunnen bij VERKO een nieuwe GFT-container bekomen.

Deel deze pagina

vrijdag 13 januari 2023