Sociaal-culturele verenigingen - werkingssubsidie

Een door de raad voor cultuurbeleid als lid aanvaarde vereniging komt in aanmerking voor een werkingssubsidie.

Voor wie?

Een door de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid als lid aanvaarde vereniging komt in aanmerking voor een werkingssubsidie

Voorwaarden

Het moet gaan om een door de Verenigingenraad als lid aanvaarde vereniging die een subsidiedossier indient vóór 31 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het dossier betrekking heeft.

Procedure

Het subsidiedossier moet worden ingediend vóór 31 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het dossier betrekking heeft. Verenigingen mogen geen activiteiten inbrengen in het dossier waarvoor ze reeds subsidies ontvangen, van welke instantie dan ook.

De verenigingen vullen het aangereikte Excel-document in en dienen hun dossier digitaal in. Ze kunnen dit mailen naar: vrijetijd@buggenhout.be.

De afdeling vrije tijd beoordeelt de ingediende dossiers op hun correctheid en geeft hierover advies aan het college van burgemeester en schepenen. Indien nodig kan het bestuur documenten opvragen ter staving van de aangegeven activiteiten.

De criteria zijn:

  • actieve leden wonend in Buggenhout

Definitie: personen die wonen in Buggenhout, die een lidkaart hebben of weten dat ze lid zijn van de vereniging en die op geregelde basis actief deelnemen aan activiteiten die de vereniging organiseert.

  • actieve leden wonend buiten Buggenhout

Definitie: personen die wonen buiten Buggenhout, die een lidkaart hebben of weten dat ze lid zijn van de vereniging en die op geregelde basis actief deelnemen aan activiteiten die de vereniging organiseert. Het aantal leden dat in aanmerking wordt gebracht voor dit criterium kan niet meer zijn dan het aantal leden die in Buggenhout wonen.

  • vormingsactiviteiten & vormingsactiviteiten voor jeugd

Definitie: het inhuren van een gekwalificeerde lesgever of ervaringsdeskundige door een vereniging voor een cursus, lessenreeks, regelmatige repetities, theaterproductie of eenmalige vormingsactiviteit.

Individuele vorming wordt niet in aanmerking genomen.

Wanneer het gaat over een vormingsdag of –weekend, kan er maximaal 6 uur per dag in rekening worden gebracht.

Leden die opleiding volgen in de academie voor woord, muziek en dans en hiervoor financieel ondersteund worden door de vereniging zijn punten waard

Vormingsactiviteiten voor jeugd worden als zodanig erkend wanneer het vormingsactiviteiten zijn waarbij 80% van de aanwezigen jonger is dan 26 jaar.

  • groepsbindende activiteit

Definitie: activiteit die tot doel heeft de interne werking van de vereniging te verbeteren door de leden dichter bij elkaar te brengen of mekaar te leren kennen buiten de vaste werking. Activiteiten die hiervoor in aanmerking komen: teambuilding, uitstappen, groepsactiviteiten… Een groepsbindende activiteit moet toegankelijk zijn voor alle leden van de vereniging.

  • gemeenschapsvormende activiteit

Definitie: activiteiten die ontstaan door samenwerkingsverbanden tussen verschillende verenigingen, met als doel de doelgroepen van beide verenigingen samen te brengen. Ook initiatieven als Week van de Smaak en Week van de Amateurkunsten zijn daar een voorbeeld van. Het kan ook gaan over verenigingen die een activiteit opzetten om gemeenschappen in Buggenhout samen te brengen (gericht naar allochtonen, armen…)

Gewicht: 2 per dag

  • concert/ optreden/ openbare activiteit m.b.t. basisdoelstelling van de vereniging

Definitie: Activiteit in de lijn van de basisdoelstelling van de vereniging, die gratis toegankelijk is voor de hele Buggenhoutse bevolking en waarvoor de vereniging geen vergoeding ontvangt (terwijl er wel (vaste) kosten voor gemaakt worden).

Toekenning van punten

Criteria

Aantal punten

Actieve Leden wonend in Buggenhout

0,25 punten per lid.

Actieve leden wonend buiten Buggenhout

0, 25 punten per lid. Maximaal evenveel punten als het aantal punten voor Buggenhoutse leden.

Vormingsactiviteiten & vormingsactiviteiten voor jeugd

1 punt per uur vorming.

2 punten per uur vorming voor jeugd.

1 punt per lid dat les volgt in de academie.

Groepsbindende activiteit

5 punten per activiteit of dag. Maximaal 25 punten per jaar.

Gemeenschapsvormende activiteit

20 punten per activiteit of dag

Concert/ optreden/ openbare activiteit m.b.t. basisdoelstelling van de vereniging.

10 punten per activiteit. Maximaal 120 punten per jaar.

Bedrag

Verenigingen verdienen punten aan de hand van criteria die ze hebben gehaald tijdens het afgelopen kalenderjaar. Het totale beschikbare budget van 11.000 euro wordt verdeeld over het totale aantal gescoorde punten en op die manier wordt het subsidiebedrag per vereniging berekend.

Regelgeving

Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2023 houdende goedkeuring van het subsidiereglement voor cultuur.

Deel deze pagina

dinsdag 2 januari 2024