Belasting op masten en pylonen

Er wordt voor een periode met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting gevestigd op masten pylonen met een hoogte van minimaal 15 meter boven het maaiveld die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Buggenhout bevinden.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder “mast”: iedere individuele op zichzelf verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere bestaande constructie met een minimale hoogte van 15 meter.

Onder “pyloon” dient te worden verstaan: iedere individuele op zichzelf staande verticale structuur, met uitsluiting van gebouwen, die opgericht wordt op het niveau van het maaiveld en die een minimale hoogte heeft van 15 meter.

Procedure

  • De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast en/of pyloon met een hoogte van 15 meter die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Buggenhout bevindt.
  • De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
  • De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
  • De belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal masten/of pylonen met een hoogte van minimaal 15 meter waarvan hij eigenaar is geworden tijdens het aanslagjaar, op eigen initiatief aan het lokaal bestuur bekend te maken.
  • Bij gebreke van een aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve ingekohierd.

Bedrag

De belasting wordt vastgesteld op:

  • 4.500,00 euro per jaar, per mast en/of pyloon met een minimale hoogte van 15 meter boven het maaiveld, voor eigenaars met commerciële doeleinden;
  • 500,00 euro per jaar, per mast en/of pyloon met een minimale hoogte van 15 meter boven het maaiveld, voor eigenaars zonder commerciële doeleinden.

De belasting is niet verschuldigd voor constructies die dienen voor de productie van groene stroom.

Regelgeving

  • Gemeenteraadsbesluit 19 december 2019: Belasting op masten en pylonen
  • Gemeenteraadsbesluit 24 november 2022: aanpassing

Deel deze pagina

vrijdag 20 januari 2023