Projectsubsidies voor evenementen en organisaties

Het lokaal bestuur vindt het belangrijk dat initiatieven van derden gesteund worden wanneer er een return verwacht wordt voor de Buggenhoutse bevolking. Dit reglement moet de objectieve behandeling van aanvragen waarborgen.

De regeling van de structurele ondersteuning van evenementen en organisaties die meer dan 3 maal op 7 jaar georganiseerd worden, vallen buiten het bestek van onderhavig reglement.

Voorwaarden

  • het initiatief heeft plaats op het grondgebied van Buggenhout;
  • het initiatief staat - al dan niet tegen betaling - open voor de gehele bevolking en dient niet hoofdzakelijk tot ledenwerving;
  • het initiatief wordt binnen een tijdspanne van 7 jaar maximaal 3 maal georganiseerd;
  • het initiatief heeft niet als primaire doelstelling het maken van winst;
  • het gaat om een initiatief waarbij een eigen inbreng door de initiatiefnemers wordt voorzien (personeel/vrijwilligersinzet, financiële middelen, materiële ondersteuning, ed.);
  • het initiatief ontvangt geen andere subsidies van de gemeente Buggenhout;
  • de initiatiefnemer aanvaardt dat de gemeente de activiteiten en de boekhouding van het initiatief kan controleren;
  • er wordt duidelijk leesbaar vermeld dat het project met steun van de gemeente Buggenhout gebeurt. Dit door gebruik van het logo van de gemeente en de vermelding ‘met steun van de gemeente Buggenhout’ in alle gedrukte en digitale publicaties.

Het voldoen aan de voorwaarden bepaald in dit reglement geeft geen automatisch recht op een projectsubsidie zoals bepaald in dit reglement. De uiteindelijke beslissing over de toekenning van de projectsubsidie en de hoogte van het bedrag berust bij de gemeenteraad

Procedure

Binnen de kredieten, voorzien in het meerjarenplan van het lokaal Buggenhout, kunnen subsidies worden toegekend aan initiatieven van bijzondere waarde of aard.

Behoudens gemotiveerde afwijking toegestaan door het college van burgemeester en schepen richt de initiatiefnemer ten laatste vier maanden vóór aanvang van het initiatief een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen via het daarvoor bestemde aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de gemeentelijke website.

Alle projectaanvragen worden onderzocht door het college van burgemeester en schepenen en worden gemotiveerd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wanneer de subsidie 1.000 euro of meer bedraagt, wordt de betrokken adviesraad geraadpleegd. Het advies dient binnen de 20 kalenderdagen te worden bezorgd.

Het college deelt de indieners binnen de 60 dagen na de aanvraag de beslissing van de gemeenteraad mee.

De uitbetaling gebeurt binnen 30 dagen na goedkeuring door de gemeenteraad door overschrijving op de bankrekening vermeld op het aanvraagformulier.

De aanvrager kan geen rechten putten uit het overschrijden van deze termijnen.

Indien het initiatief niet kan plaatsvinden of indien het opzet grondig wordt gewijzigd, geeft de initiatiefnemer daarvan schriftelijk bericht aan het college van burgemeester en schepenen. Reeds betaalde subsidies kunnen behoudens overmacht steeds door het schepencollege teruggevorderd worden.

Bij het niet naleven van de bepalingen van dit reglement kan de gemeenteraad het college opdracht geven om over te gaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie, evenals de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.

Binnen de 90 kalenderdagen na afloop van het initiatief, kan de gemeenteraad een overzicht opvragen van inkomsten en uitgaven, gestaafd met de nodige bewijsstukken, ten einde na te gaan of de subsidie naar de geest van dit reglement werd aangewend.

Bedrag

De uiteindelijke beslissing over de hoogte van het bedrag berust bij de gemeenteraad.

Regelgeving

Het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2020 houdende Buggenhoutse projectsubsidies.

Deel deze pagina

vrijdag 21 februari 2020