Vergund of niet?

Bij de verkoop van vastgoed geldt er een bepaalde informatieplicht. Vaak rijst de vraag of een gebouw of constructie al dan niet vergund is. Wat zijn de gevolgen hiervan, hoe kan u als burger nagaan of een gebouw vergund is en is het mogelijk om een niet-vergunde toestand te regulariseren?

Vergunde gebouwen of andere vergunde constructies

Een gebouw of een andere constructie is vergund als het lokaal bestuur beschikt over de vergunning. Hierbij zit een bouwplan.

  • Als de bestaande toestand overeenkomt met de toestand op het vergunde plan, is het gebouw vergund.
  • Als de bestaande toestand in kleine mate afwijkt van het vergunde plan, is het gebouw hoofdzakelijk vergund.
  • Als de bestaande toestand in aanzienlijke mate afwijkt van het vergunde plan, is het gebouw hoofdzakelijk onvergund

Meer informatie over deze vergunningstoestanden kan u vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Vergund geachte gebouwen en constructies

Bestaande constructies die gebouwd werden vóór 22 april 1962 (inwerkingtreding Stedenbouwwet) worden te allen tijde geacht vergund te zijn. Bestaande constructies die gebouwd zijn tussen 22 april 1962 en de eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarin ze gelegen zijn, worden tevens vergund geacht, tenzij dat tegengesproken kan worden.

Meer informatie over deze vergunningstoestanden kan u vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Informatie over de inwerkingtreding van het gewestplan is hier te vinden.

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Departement Omgeving.

Deel deze pagina

dinsdag 2 juli 2024