Woonzorgcentrum Herfstdroom

Enkel medewerkers zijn toegelaten in het gebouw alsook externe medische en paramedische hulpverleners. De cafetaria blijft tijdelijk gesloten. Gemeenschappelijke activiteiten en evenementen worden tijdelijk gestopt. De bewoners van de assistentiewoningen mogen nog bezoek ontvangen. Hier gelden de richtlijnen die gelden voor alle burgers. Het seniorenrestaurant is gesloten. De bedeling van maaltijden aan huis blijft doorgaan.

Was en post

Indien de bewonerswas door de familie wordt gedaan, zullen wij de familie contacteren als er was dient afgehaald te worden. Dat kan dan binnen de kantooruren aan het onthaal van het woonzorgcentrum. Ook het afgeven van propere was of iets anders voor een bewoner kan binnen de kantooruren aan het onthaal van het woonzorgcentrum.

De post van de bewoners bij wie de familie deze meeneemt, zal regelmatig worden verzameld en worden doorgestuurd.

Bezoek

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen voor bezoek in het woonzorgcentrum hebben wij onze bezoekersregeling voor Herfstdroom aangepast. Deze aanpassing is gebeurd na intern overleg en in samenspraak met onze coördinerend en raadgevend arts. Ook de mogelijkheid om het woonzorgcentrum te verlaten voor bv. een wandeling zit in deze nieuwe regeling vervat. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op de algemene principes voor bezoekersregeling, die op 5 juni 2020 door de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg goedgekeurd werden. Binnen het kader van deze principes dient elke voorziening een eigen afweging te maken van wat wanneer mogelijk is gezien de eigen situatie.

We beseffen ten volle dat we een evenwicht moeten zoeken tussen het psychosociale aspect en het gezondheidsaspect. Dat is niet evident, zeker niet omdat we in het woonzorgcentrum de verantwoordelijkheid dragen voor 90 bewoners en al onze medewerkers. We stellen alles in het werk om het beste te doen voor onze bewoners en dienen hierbij steeds rekening te houden met wat praktisch haalbaar is voor onze medewerkers.

Met dit in gedachten en met de gezondheid van onze bewoners en medewerkers als belangrijkste prioriteit zijn we gekomen tot een aangepaste regeling. We zullen in het woonzorgcentrum starten met de aangepaste bezoekersregeling vanaf maandag 15 juni. Zoals steeds zullen we dit opvolgen en regelmatig evalueren, zo kan worden ingeschat of verdere versoepeling mogelijk is, of een aanpassing nodig is.

 • Bezoek vindt plaats in de cafetaria van het woonzorgcentrum en steeds op afspraak met onze animatiedienst. Dit gebeurt bij voorkeur via een e-mail naar animatie@ocmwbuggenhout.be , eventueel telefonisch kan ook. Een afspraak is pas definitief na bevestiging van ons. 
 • Er zijn 3 tijdsblokken per dag voor bezoek:
  • Van 10u30 tot 11u15
  • Van 14u00 tot 14u45
  • Van 15u00 tot 15u45
 • Er is mogelijkheid tot bezoek op weekdagen, niet in weekends of op feestdagen.
 • In de cafetaria staan 7 opstellingen met 2 tafels per opstelling (geen plexiglas meer).
 • Maximum 4 personen kunnen per opstelling aan de tafels zitten. Eén bewoner kan dus maximum 3 bezoekers tegelijkertijd ontvangen.
 • Bezoek is steeds onder toezicht van een medewerker(s) van het woonzorgcentrum.
 • De bewoners worden door ons naar de cafetaria gebracht.
 • Bezoek wordt binnengelaten lands de zijdeur van de cafetaria.
 • De bezoeker draagt altijd een mondmasker.
 • Correcte handhygiëne is verplicht, ontsmetten van de handen voor en na het bezoek.
 • Elk bezoek wordt geregistreerd met volgende gegevens van de bezoeker: naam, adres, telefoonnummer en band met de bewoner.
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19. De bezoeker ondertekent hiervoor telkens een verklaring op eer.
 • De bezoeker wordt door ons naar de juiste tafel begeleid.
 • Tijdens het bezoek bestaat de mogelijkheid om een drankje te bestellen (betalend).
 • Tijdens het bezoek blijft men aan de tafel zitten.
 • Het is mogelijk om tijdens het bezoek een geschenk uit te wisselen met de bewoner.
 • De social distancing wordt gerespecteerd, dus steeds ten minste 1,50 meter afstand.
 • Geen fysiek contact tussen bewoner en bezoeker.
 • Dieren kunnen niet mee op bezoek komen.
 • Er is geen bezoek mogelijk voor bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de symptomen
 • Voor het ophalen van vuile was of afgeven van propere was of goederen voor de bewoner behouden we de huidige regeling. Dit betekent dat u hiervoor terecht kan aan het onthaal op weekdagen tussen 10u en 16u. U dient hiervoor steeds aan te bellen.

Verlaten van het woonzorgcentrum

Vanaf 27 juni gaat een versoepeling van het verlaten van het woonzorgcentrum in. De nieuwe regeling houdt in dat er ook in het weekend en op feestdagen de mogelijkheid is om het woonzorgcentrum te verlaten voor bv. familiebezoek, wandeling,… en dit tussen 14u30 en 16u30. Dit kan enkel nadat dit vooraf is afgesproken met de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke van de afdeling.

De bewoner kan het woonzorgcentrum verlaten voor bv. een zakelijke afspraak, tandartsbezoek, familiebezoek, wandeling,… mits rekening te houden met volgende voorwaarden:

 • Op weekdagen tussen 10u en 16u.
 • In het weekend of op feestdagen tussen 14u30 en 16u30.
 • Na overleg met hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke van de afdeling.
 • Voor het verlaten van het woonzorgcentrum in het weekend dient dit vooraf te worden afgesproken en vastgelegd, uiterlijk op de laatste werkdag voor het weekend of feestdag waarin men met een bewoner het woonzorgcentrum verlaat.
 • Met behoud van 1,5 meter afstand, indien vereist door de Nationale Veiligheidsraad.
 • Mits het dragen van een mondmasker door de bewoner en zijn bezoeker indien vereist door de Nationale Veiligheidsraad zoals bv. op het openbaar vervoer.
 • Wanneer een bezoeker met een bewoner het woonzorgcentrum verlaat, draagt de bezoeker steeds een mondmasker gedurende de tijd dat hij/zij bij de bewoner is. Dit omdat het wellicht niet mogelijk is om steeds 1,5 meter afstand te houden.
 • Handhygiëne wordt toegepast vóór het verlaten van het woonzorgcentrum en bij het opnieuw binnenkomen van het woonzorgcentrum.
 • Bij het ophalen van de bewoner: aanbellen om zich aan te melden, onze medewerkers zullen de bewoner naar het onthaal brengen.
 • Bij het terugbrengen van de bewoner: aanbellen om zich aan te melden, onze medewerkers zullen de bewoner opnieuw ophalen aan het onthaal en begeleiden naar de afdeling.
 • De directie kan, na overleg met de coördinerend en raadgevend arts of een andere medisch verantwoordelijke, oordelen dat de bewoner na terugkomst gedurende 14 dagen op de kamer moet blijven, als geoordeeld wordt dat de maatregelen niet of niet correct zijn toegepast.

Denk eraan: we hanteren ook nog alternatieve communicatiekanalen zoals de zorgtelefoon, raamcontact, brieven, kaartjes, afgeven van materiaal aan de ingang,... Deze alternatieven blijven bestaan en kunnen ook door u gebruikt worden.

Deel deze pagina

woensdag 24 juni 2020