Referentieadres

Het is mogelijk dat u in België verblijft, maar geen officieel adres hebt. Dit is zo als u bijvoorbeeld dakloos bent, op een schip verblijft of in een woonwagen woont. Toch hebt u een officieel adres nodig om administratief bereikbaar te zijn voor officiële instanties. Dan kunt u een referentieadres aanvragen. Met een referentieadres kunt u ook uitkeringen ontvangen van instanties die een officieel adres als voorwaarde stellen.

In principe neemt u een referentieadres bij een individu. De persoon bij wie u een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben. Daklozen kunnen een referentieadres vragen bij een individu of bij het lokaal bestuur. In beide gevallen moeten ze het referentieadres aanvragen via het lokaal bestuur.

Referentieadres bij een individu

Personen die in een mobiele woning verblijven of om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats in België hebben, kunnen zich inschrijven op een referentieadres:

 • woonwagenbewoners (mobiele woning)
 • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
 • u bent voor minder dan een jaar afwezig voor zakenreizen
 • u hebt geen eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen
 • de beschermde getuigen.

Het referentieadres mag niet uw verblijfplaats (domicilie) zijn. U mag er niet permanent overnachten.

Referentieadres voor daklozen bij het lokaal bestuur

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het lokaal bestuur moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent dakloos.
 • U bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister of de bestaande inschrijving wordt geschrapt.
 • U hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen.
 • U doet een beroep op het lokaal bestuur voor dienstverlening.

Procedure

Referentieadres voor daklozen bij het lokaal bestuur:

 • U neemt contact op met het lokaal bestuur en zegt dat u een vraag rond een referentieadres hebt.
 • Een maatschappelijk werker gaat in gesprek met u om precies te weten wat uw vraag is en uw situatie te kunnen bekijken en onderzoeken.
 • Na dat onderzoek, neemt het lokaal bestuur een beslissing. Dit gebeurt binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag.
 • Men checkt regelmatig of u nog aan alle voorwaarden voldoet.
 • Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Referentieadres bij een natuurlijk persoon

In alle andere gevallen neemt u rechtstreeks contact op met de bewoner.

U sluit best een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont. Hierin neemt u op:

 • dat het om het een referentieadres gaat (dat u daar niet woont)
 • dat de persoon de post die voor u toekomt aan u zal bezorgen.

Met dat akkoord kan de bewoner aantonen aan bv. schuldeisers en deurwaarders dat u niet in de woning verblijft en ze dus geen beslag kunnen leggen op de goederen van de bewoner.

Voor de nodige documenten neemt u contact op met het lokaal bestuur waar u een referentieadres neemt.

Opgelet: Een inschrijving op een referentieadres om beroepsredenen mag niet langer dan 1 jaar duren. Deze beperking in de tijd heeft evenwel geen betrekking op de personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de overheid (bv. burgerpersoneel, militairen, diplomaten).

Regelgeving

 • Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 3 september 1991)
 • Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S. 15 augustus 1992 - gewijzigd door het KB van 9 maart 2017)

Wat meebrengen

Bij uw eerste afspraak brengt u uw identiteitskaart mee. Het is ook mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.

Deel deze pagina

dinsdag 19 maart 2024