Stamboomonderzoek

Het is mogelijk om in het kader van stamboomonderzoek opzoekingen te doen in Het Gemeentehuis. Hiervoor werd een aparte procedure vastgelegd.

Registers burgerlijke stand

Openbare akten

Openbare akten zijn:

 • Overlijdensakten van meer dan 50 jaar oud
 • Huwelijksakten van meer dan 75 jaar oud
 • Geboorteakten van meer dan 100 jaar oud

Iedereen kan een afschrift of uittreksel van een openbare akte bekomen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar de akte werd opgemaakt. In functie van genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden, draagt dit afschrift of uittreksel volgend opschrift: Afgeleverd voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden.

De oude papieren registers van de burgerlijke stand zijn tot en met 1910 gedigitaliseerd en gratis raadpleegbaar via de website van het Rijksarchief  en op de computers in de leeszaal van het Rijksarchief Om de fysieke raadpleging van de papieren registers tot het absolute minimum te beperken, werd beslist om voor de openbare akten opgesteld na 1910 de opzoekingen door een medewerker van de dienst burgerzaken via ScanSearch te laten verrichten. Deze opzoekingen zijn kosteloos, op voorwaarde dat de aanvrager voldoende informatie verschaft (geboorte-, huwelijks- en/of overlijdensdatum en de naam en voornaam van de persoon waarop de akte betrekking heeft) en de opzoeking niet langer dan een kwartier in beslag neemt.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden kan voldaan worden, dan wordt er een retributie voor de opzoekingen gevestigd. Voor deze retributie geldt het gemeentelijk retributiereglement op het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen.

Niet openbare akten

Niet openbare akten zijn:

 • Overlijdensakten van minder dan 50 jaar oud
 • Huwelijksakten van minder dan 75 jaar oud
 • Geboorteakten van minder dan 100 jaar oud

Deze akten zijn niet openbaar en kunnen niet vrij geraadpleegd worden.

De raadpleging van niet-openbare akten van de burgerlijke stand gebeurt enkel door middel van het afleveren van afschriften en uittreksels door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte werd opgemaakt. Om een afschrift of uittreksel van een niet-openbare akte voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden te bekomen, dient de aanvrager steeds een aanvraag in.

Uitzonderingen

 • Enkel de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn/haar echtgenoot of echtgenote, zijn/haar wettelijk samenwonende partner, zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, zijn/haar bloedverwanten in opgaande of nederdalende lijn, zijn/haar erfgenamen, hun notaris en hun advocaat hebben steeds recht op een afschrift of uittreksel van niet-openbare akten.
 • Wanneer de akte een wijziging van de registratie van het geslacht bevat, wordt dit verder beperkt tot de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, zijn/haar erfgenamen, hun notaris en hun advocaat.

Bevolkingsregisters

Registers meer dan 120 jaar geleden afgesloten

Bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister die meer dan 120 jaar geleden werden afgesloten, kunnen vrij geraadpleegd worden indien dit gebeurt in het kader van genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden.

Uittreksels of getuigschriften kunnen voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden vrij aan de aanvrager afgeleverd worden. De afstamming in opgaande lijn kan, indien gevraagd, vermeld worden.

Registers minder dan 120 jaar geleden afgesloten

Bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister die minder dan 120 jaar geleden werden afgesloten, zijn niet vrij raadpleegbaar. Wel kan er een uittreksel of getuigschrift uit deze registers aangevraagd worden voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden, mits voldaan wordt aan de voorwaarden in het KB van 5 januari 2014 over het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Procedure

 • U dient uw aanvraag in bij het onthaal via het aanvraagformulier. 
 • Na het bekijken van uw aanvraag kan u op afspraak langskomen en de stukken ter plaatse bekijken. 
 • Wanneer het gaat over bevolkingsregisters zal het onthaal deze stukken voor u klaarleggen. 

Regelgeving

Collegebesluit, 19 mei 2022

Deel deze pagina

maandag 16 oktober 2023