Tijdelijk terras horeca - vergunning

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet u als uitbater een terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. Het betreft de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols… voor zover die elementen makkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

Voorwaarden

Bij het verlenen van de voorafgaande toelating door de bevoegde overheid voor het privatief gebruik van de openbare weg kunnen voorwaarden worden opgelegd. De titularis van de toelating draagt de verantwoorde­lijkheid voor de stipte naleving van de in de toelating opgelegde voorwaarden.

Procedure

Dien uw aanvraag digitaal in.

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Hoofdstuk 5 van het gemeentelijk politiereglement

Uitzonderingen

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is

  • Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

  • Gemeentelijk terrasreglement

  • Belastings- of retributiereglement (indien van toepassing)

Wat meebrengen

Een gedetailleerd grondplan met vermelding van de periode waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

Meer info

Terrassen en uitstallingen geplaatst zonder vergunning of in strijd met de bepalingen van de vergunning worden beschouwd als een niet vergunde, en dus wederrechtelijke inneming van de openbare weg.

Elke wederrechtelijke inname moet op politiebevel onmiddellijk verwijderd worden. Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zullen zij ambtshalve, op kosten en risico van hun eigenaars en/of gebruikers worden weggenomen.

De vergunning kan steeds eenzijdig worden gewijzigd of herroepen door de bevoegde overheid. De wijzi­ging of intrekking wordt aan de titularis van de vergunning ter kennis gebracht per aangetekende brief, waar­in een termijn wordt gesteld voor de wijziging of verwijdering van de inrichting. De vergunninghouder dient binnen de gestelde termijn de inrichting te wijzigen en in geval van intrekking van de vergunning de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen. Hij doet zulks op eigen kosten en kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enige vergoeding.

De titularis van de vergunning die nalaat of weigert gevolg te geven aan het bevel tot wijziging of verwijde­ring van de inrichting wordt geacht wederrechtelijk gebruik te maken van de openbare weg. Tegen hem zal toepassing gemaakt worden van het bepaalde in

Deel deze pagina

donderdag 2 maart 2023