Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan jaarlijks genieten van een verwarmingstoelage van het Sociaal Stookoliefonds. Het bedrag van deze toelage hangt af van de brandstofsoort, van de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de verwarmingstoelage als u behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 22.925 euro (verhoogd met 4.242,16 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.490 euro.
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 22.925 euro (verhoogd met 4.242,16 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.490 euro.
 • Categorie 3: personen die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen in uw factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10, … liter)
 • bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen
 • pellet, hout, steenkool.

Procedure

De tussenkomst vraagt u aan bij de sociale dienst van het OCMW en dit binnen de 60 dagen na levering. Een maatschappelijk werker zal onder meer:

 • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden
 • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar u gewoonlijk verblijft
 • enkele documenten opvragen.

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren als het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut (recht op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekenkosten) of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben.

Bedrag

 • Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De toelage per huishouden is maximaal 300 euro.
 • wanneer u voldoet aan volgende voorwaarden kunt u ook het omnio-statuut aanvragen:
  • u hebt recht op de verwarmingstoelage categorie 2 en 3
  • u verwarmt met mazout
   HOE HET OMNIO-STATUUT AANVRAGEN:
  • u dient een verklaring op erewoord in bij uw ziekenfonds binnen zes maanden na de dag waarop u de beslissing tot toekenning van de verwarmingstoelage heeft ontvangen
  • u krijgt het omnio-statuut toegekend binnen drie maanden na ontvangst van de verklaring op erewoord en de beslissing van het OCMW inzake toekenning verwarmingstoelage

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden.
Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis)
 • een opvanghuis
 • of een ziekenhuis.

Wat meebrengen

 • de leveringsfactuur of -bon
 • uw identiteitskaart
 • voor cat 3 : kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest bemiddelaar.

Deel deze pagina

donderdag 12 januari 2023