Verzoekschrift

Iedereen heeft het recht om bij de organen van de gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een verzoekschrift in te dienen. Deze bepaling is een verlengde van artikel 28 van de Grondwet. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

Een verzoekschrift kan u richten tot elk van de gemeentelijke organen, zijnde:

 • de gemeenteraad;
 • de voorzitter van de gemeenteraad;
 • het college van burgemeester en schepenen;
 • de burgemeester;
 • de algemeen directeur

De verzoekschriften worden aan het orgaan van het lokaal bestuur gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

 • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
 • het louter een mening is en geen concreet verzoek;
 • de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;
 • het taalgebruik ervan beledigend is.

Procedure

 • Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.
 • De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
 • De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, heeft het recht te worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
 • Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Deel deze pagina

dinsdag 17 oktober 2023