Sportverenigingen - werkingssubsidie

Deze vorm van subsidiering is enkel voorzien voor sportverenigingen, die door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenning voorwaarden, goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 oktober 2022.

Een sportvereniging die ophoudt met bestaan, kan géén subsidies meer ontvangen.

De erkende sportverenigingen die subsidie ontvangen dienen, indien de gemeente hierom verzoekt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van gemeentelijke subsidies, verantwoording af te leggen omtrent de besteding van de ontvangen subsidies. Deze wet stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend, namelijk een kwalitatief sportaanbod eigen aan de intrinsieke opdracht van de sportvereniging.

De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Via onderstaande bijlagen kan u het reglement, de aanvraagprocedure en de erkenningsvoorwaarden downloaden.

Deel deze pagina

woensdag 31 mei 2023