Zitdag Sociale Huisvestingsmaatschappijen

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bouwen en verhuren sociale woningen (studio's, appartementen en woningen) aan personen met een bescheiden inkomen. Op 1 januari 2023 fusioneerden Volkswoningen, Volkswelzijn, SVK Woonaksent uit Dendermonde en Hulp in Woningnood uit Berlare tot een nieuwe woonmaatschappij: stek 92

De fusie kwam er naar aanleiding van een decreet van de Vlaamse Regering. Dat stelde dat vanaf 1 januari 2023 alles sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) één woonactor moeten vormen, met slechts één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij opereert vanaf nu in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied, dat vastgelegd werd door de lokale besturen. 

Buggenhout is vertegenwoordigd in de woonmaatschappij die zich bezighoudt met:

 • de bouw, verkoop en verhuur van woningen
 • het bouwrijp maken van gronden en de verkoop ervan. 

De woonmaatschappij verhuurt de woningen en wijst de huurders aan. Als u een sociale woning wilt huren, moet u rechtstreeks met hen contact opnemen. Onze sociale dienst kan u hierbij helpen indien nodig.

Inschrijven op de wachtlijst kan: 

 • elke werkdag, zonder afspraak, van 9 tot 12 uur in het contactpunt in de Serbosstraat 2/16, 9200 Dendermonde
 • op zitdag in Buggenhout op de eerste dinsdag van de maand, van 14 tot 16 uur in het Gemeentehuis, Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout. Afspraak via 052 33 95 11 of via socialedienst@ocmwbuggenhout.be

Voorwaarden

 • u bent 18 jaar of ouder.
 • uw gezinsinkomsten van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2021) bedraagt niet meer dan
  • 25.557 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 27.698 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 38.335 euro in alle andere gevallen, plus 2.143 euro per persoon ten laste.
 • U mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • U en uw gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Komt u uit een land buiten de Europese Unie en woont u nog geen 12 maanden in België, dan moet u verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Meer info op VMSW.

Bedrag

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van

 • het inkomen
 • de waarde van de woning
 • en de gezinsgrootte.

De prijs moet betaalbaar zijn, en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs.

Afhandeling

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw SHM. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Regelgeving

Titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Wat meebrengen

U neemt volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als u of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.
 • indien van toepassing, een attest dat u en uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • indien van toepassing, een attest dat u een inburgeringstraject gevolgd hebt.

Meer info

stek92
Contactpunt: Serbosstraat 2/16, 9200 Dendermonde
Openingsuren: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Tel.: 052 22 14 43
Mail: info@stek92.be

Deel deze pagina

woensdag 10 mei 2023