Zitdag Sociale Huisvestingsmaatschappijen

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bouwen en verhuren sociale woningen (studio's, appartementen en woningen) aan personen met een bescheiden inkomen. In Buggenhout zijn drie huisvestingsmaatschappijen actief:

 • Volkswelzijn Dendermonde - Serbosstraat 2 /16 - 9200 Dendermonde - 052 21 68 79
 • Gewestelijke maatschappij voor Woningbouw cvba - Acacialaan 49 W13 - 9240 Zele - 052 45 62 00 of info@gmvwzele.woonnet.be
 • Sociale bouw-en kredietmaatschappij cvba - Begijnhoflaan 24 9200 Dendermonde -052 22 23 54 (enkel voor koopwoningen en leningen)

Wanneer u een sociale woning wenst te huren in Buggenhout of elders in het werkingsgebied van deze huisvestingsmaatschappijen, dan kan u bij hen terecht (na telefonische afspraak) of op hun maandelijkse zitdag in Buggenhout. Deze gaat door elke eerste dinsdag van de maand vanaf 14 uur in Het Gemeentehuis, Nieuwstraat 2.

De huisvestingsmaatschappijen zijn beurtelings aanwezig op de zitdag én kunnen inschrijvingen afwerken voor het ganse werkingsgebied van beide samen. Bovendien zal de maatschappelijk werker van de sociale dienst nagaan of het aangewezen is om u in te schrijven als kandidaat-huurder van een sociaal verhuurkantoor. 

Voorwaarden

 • u bent 18 jaar of ouder.
 • uw gezinsinkomsten van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2021) bedraagt niet meer dan
  • 25.557 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 27.698 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 38.335 euro in alle andere gevallen, plus 2.143 euro per persoon ten laste.
 • U mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • U en uw gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Komt u uit een land buiten de Europese Unie en woont u nog geen 12 maanden in België, dan moet u verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Meer info op VMSW.

Procedure

U maakt een afspraak via het onthaal op 052 33 95 11 of u vraagt naar een maatschappelijk werk(st)er van de sociale dienst.

Bedrag

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van

 • het inkomen
 • de waarde van de woning
 • en de gezinsgrootte.

De prijs moet betaalbaar zijn, en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs.

Afhandeling

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw SHM. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Regelgeving

Titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Wat meebrengen

U neemt best volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als u of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.
 • indien van toepassing, een attest dat u en uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • indien van toepassing, een attest dat u een inburgeringstraject gevolgd hebt.

Meer info

Indien u info wenst over sociale koopwoningen of renovatieleningen, kan u terecht bij de Sociale Bouw-en Kredietmaatschappij Arro Dendermonde - Begijnhoflaan 24 - 9200 Dendermonde - 052 22 23 54.

Deel deze pagina

donderdag 22 april 2021