Bijzonder Comité Sociale Dienst OCMW

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit de voorzitter en zes raadsleden. Het beslist over de aanvragen voor individuele hulpverlening (leefloon, steun, voorschotten, …), bespreekt de werking van de sociale dienst en adviseert de raad voor maatschappelijk welzijn over het sociaal beleid van het OCMW.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt geadviseerd door de diensthoofden en de maatschappelijk werkers en vergadert elke tweede dinsdag van de maand om 16.30 uur in besloten zitting.

Samenstelling