Groendak aanleggen

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Als u een groendak aanlegt, kunt u hiervoor een premie aanvragen.

Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk

Voorwaarden

  • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen). Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
  • De datum van indienen van de subsidieaanvraag van de particulier bij het lokaal bestuur geldt als opvolgingsdatum voor de behandeling van de dossiers.
  • Het betreffende dak kan slechts één maal betoelaagd worden.
  • Het lokaal bestuur is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
  • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.
  • De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximum 31 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW) van het groendak lager zijn dan 31 euro/m2, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag.

Regelgeving

Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 20114 houdende wijziging van het subsidiereglement voor de aanleg van groendaken

Uitzonderingen

Subsidies worden niet verleend wanneer het aanleggen van een groendak verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.

Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd zijn, dan zal de premie niet uitgekeerd worden en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat moment aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de subsidie te bekomen.

Indien blijkt dat de bepalingen van dit reglement of eventueel de stedenbouwkundige vergunning niet werden nageleefd, wordt de subsidie niet uitbetaald of, indien dit reeds gebeurd zou zijn, teruggevorderd.

Deel deze pagina

donderdag 15 december 2022