Regenwaterput

Met een regenwaterput kunt u ‘hemelwater’ gebruiken om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u investeert in een regenwaterinstallatie.

Of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat, kunt u opzoeken met de Premiezoeker.

  • Kies categorie ‘Rond het huis
  • Voer uw postcode in.
  • Vink dan ‘Regenwater, afvalwater’ aan (in ‘Bouwen en verbouwen’)

Ook de Vlaamse overheid geeft een premie via Mijn VerbouwPremie voor sanitair.

Voorwaarden

De hemelwaterinstallatie dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2013).

De belangrijkste voorwaarden die hierin vervat zitten zijn:

  1. De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

horizontale dakoppervlakte

minimale tankinhoud

50 tot 60 m2

3000 l

61 tot 80 m2

4000 l

81 tot 100 m2

5000 l

101 tot 120 m2

6000 l

121 tot 140 m2

7000 l

141 tot 160 m2

8000 l

161 tot 180 m2

9000 l

181 tot 200 m2

10000 l

> 200 m2

5000 l per 100 m2

Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 40 m², is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke subsidie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden.

2. De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.

3. Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.

4. Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.

5. De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.

6. De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.

De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied van Buggenhout slechts éénmalig toegekend.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanleg van de installatie.

Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde instantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

Bedrag

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 250 euro

Regelgeving

De 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ 

De technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2013).

Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013

Deel deze pagina

dinsdag 30 mei 2023