Waterlopen

Waterlopen zijn beken en grachten die opgenomen zijn in de Atlas van de Waterlopen. In de Atlas van de Waterlopen kan u het tracé en de profielen van de waterlopen raadplegen. De bedding van de waterloop behoort toe aan de waterloopbeheerder. Dat kan het Vlaamse gewest zijn maar ook de provincie of een polderbestuur.

De Atlas van de Waterlopen heeft nog steeds een rechtsgeldig karakter. Langsheen alle waterlopen die ingetekend zijn in de atlas is er een erfdienstbaarheid van doorgang met een breedte van 5 meter vanaf de bovenkant van de talud. Deze strook moet steeds toegankelijk zijn voor de beheerder voor het onderhoud van de waterloop.

De gemeente streeft ernaar om alle waterlopen waar mogelijk in open bedding te herstellen. Open waterlopen bufferen meer, het water wordt trager afgevoerd en kan zo in de bodem infiltreren.

Als u zelf werken wil uitvoeren aan een waterloop, heb je een machtiging nodig van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Een machtiging is nodig voor alle werken binnen de bedding van de waterloop zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een duiker om een perceel toegankelijk te maken, het aansluiten van een regenwaterafvoer, het verplaatsen van de beek of het aanbrengen van een oeverversteviging..

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de Atlas van de onbevaarbare Waterlopen op hun website geplaatst. U kan deze hier raadplegen.

Een kopie van de analoge versie van de Atlas van de Waterlopen kan op het gemeentebestuur bij de afdeling Grondgebiedzaken worden ingekeken.

Procedure

Een machtiging voor werken aan een waterloop wordt aangevraagd bij de provincie Oost-Vlaanderen. Dit kan op twee manieren. Ofwel samen met uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ofwel via een aparte procedure.

Het formulier voor de machtigingsaanvraag en een brochure met bijkomende info kan u in bijlage terugvinden.

Deel deze pagina

woensdag 17 oktober 2018