Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als u de inlichtingen over een perceel bevestigd wil zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Een stedenbouwkundig attest is een princiepsbeslissing aangaande een concreet project. Het is een voorafgaandelijk advies betreffende de slaagkansen van een gepland project.

Let op! Een attest is nog geen bouwvergunning en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Voorwaarden

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning) niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode dat het stedenbouwkundig attest geldig is geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op! Een attest is nog geen bouwvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Procedure

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Zo kunt u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

U kunt het aanvraagformulier (doc) downloaden op de website.

U moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een omgevingsvergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

Bedrag

Het tarief van een stedenbouwkundig attest bedraagt 100 euro, vooraf te storten.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Deel deze pagina

woensdag 19 juli 2023