Klimaatplan

Lokaal bestuur Buggenhout wil de leefbaarheid op haar grondgebied nu en in de toekomst vergroten met een kwalitatief klimaatbeleid. Op die manier verminderen we de bijdrage aan de klimaatwijziging en zal de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Lokaal bestuur Buggenhout engageert zich om minstens 40 % minder CO2 uit te stoten op het grondgebied tegen 2030 ten opzichte van 2011. Hiervoor werd dit klimaatplan opgesteld.

Het klimaatplan bevat een mitigatie- en een adaptatiegedeelte. Het mitigatieplan moet de reductie van de uitstoot van koolstofdioxide bewerkstelligen en het adaptieplan moet de omgeving van Buggenhout voorbereiden op de toekomstige klimaatveranderingen. Voor het adaptatieplan werd zowel wateroverlast, droogte als hittestress in rekening gebracht.

Dit rapport is het eindresultaat van een participatief traject dat het lokaal bestuur doorliep, in samenwerking met de dienst milieubeleidsplanning van de provincie Oost-Vlaanderen en werd opgemaakt door Zero Emission Solutions en Sumaqua. In dit traject werden zowel de diensten van het lokaal bestuur, de burgers en een aantal lokale en regionale experten betrokken. Zo werd een klimaatteam in het leven geroepen waaraan de verschillende diensten en beleidsmakers deelnamen. Ook werden thematische werkgroepen georganiseerd rond de thema’s ‘gebouwen’, ‘industrie’, ‘mobiliteit’ en ‘adaptatie’. Hierop werden externe partners en experts verwelkomd. Het onderwerp werd op de agenda geplaatst van verschillende adviesraden. Tot slot werd een klimaattafel georganiseerd waarop iedereen werd uitgenodigd (bedrijven, organisaties, inwoners, middenveld, e.a.). 

U kan het klimaatplan in bijlage raadplegen. Een overzicht van goede praktijkvoorbeelden kan u hieronder terugvinden.