Secretariaat

Het secretariaat vormt de brug tussen de ambtelijke en de politieke organisatie van het lokaal bestuur, tussen enerzijds beleidsvoorbereiding en –uitvoering en anderzijds beleidsbepaling.

Het secretariaat is verantwoordelijk voor de opmaak van de agenda en de coördinatie van de dossiers van de diverse politieke organen: de gemeenteraad en zijn commissies, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, de OCMW-raad, het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de OCMW-voorzitter. Na de vergadering maakt het secretariaat de notulen op en worden de nodige afspraken gemaakt met de diensten met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

Verdere aansturing van de organisatie gebeurt in het managementteam (mat) dat onder voorzitterschap van de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de coördinatie van de diensten bij de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.

Daarnaast is het secretariaat verantwoordelijk voor de opvolging van kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW-verenigingen, jumelages en het administratief toezicht. Intern verzorgt het secretariaat de opvolging van de juridische procedures, het gemeentelijk archief, het welzijn op het werk, de communicatie, de klachtenbehandeling en de openbaarheid van bestuur.